Misja szkoły

W Szkole Podstawowej nr107 im. Piotra Włostowica we Wrocławiu:

  • tworzymy klimat sprzyjający uczniom, rodzicom i nauczycielom;
  • wspieramy i rozwijamy uzdolnienia zgodnie z zasadą, że talent tkwi w każdym z nas;
  • promujemy zdrowy styl życia – prowadzimy szeroko rozumianą profilaktykę.
Dążymy do tego, żeby nasz uczeń był
otwarty, komunikatywny, uczciwy, ciekawy świata i siebie,
kreatywny, tolerancyjny i kulturalny.
  • We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
  • Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolnoś i sprawiedliwości społecznej.
  • Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działaniai opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych i ich dalszy los (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów)
  • Przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych.
  • Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.
  • Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego.

Zobacz także: