Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu im. Piotra Włostowica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 107 we Wrocławiu im. Piotra Włostowica.

Data publikacji strony internetowej: 2005-10-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 1. część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo
 2. niektóre opublikowane zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego,
 3. brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych
 4. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 5. niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst,
 6. część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich" (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Powody wyłączenia:

 1. większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 2. struktura niektórych dokumentów nie daje możliwości ingerencji w treść,

Wymienione powyżej elementy niedostępne i ich poprawienie, poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla Szkoły Podstawowej nr 107 we Wrocławiu im. Piotra Włostowica.Szkoła jednak deklaruje się sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

(Data sporządzenia Deklaracji oznacza datę sporządzenia dokumentu elektronicznego – stworzenia strony z Deklaracją, a więc w przypadku „wrzucenia" Deklaracji na stronę w innym terminie, datę należy zmienić.) Oświadczenie sporządzono dnia:2021-04-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jestIwona Marosz-Lisiak,kierownik@sp107.wroclaw.pl.Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu71 798 68 37 wew. 113.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej powinien zawierać:

 1. adres internetowy strony, na której jest niedostępna treść
 2. imię i nazwisko osoby wnioskującej
 3. dane kontaktowe osoby wnioskującej (numer telefonu, adres e-mail)
 4. informację na temat oczekiwanego alternatywnego dostępu (sposobu przedstawienia treści)

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy o terminie realizacji zgłoszenia, przy czym realizacja nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 107 we Wrocławiu im. Piotra Włostowica znajduje się przy ulicyBolesława Prusa 64, 50-318 Wrocław.

W obrębie 200 metrów od szkoły znajduje się przystanek autobusowy oraz tramwajowy. Na terenie szkoły brak parkingu dla interesantów.

Do wejścia głównego prowadzi rozległy chodnik. Przed drzwiami znajdują się dwa stopnie, brak podjazdu.

Za drzwiami głównymi na parter szkoły prowadzi pięć stopni bez poręczy. Na parterze jest usytuowany punk obsługi interesanta z obecnym pracownikiem dyżurującym. Na tym samym poziomie znajduje się sekretariat oraz toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku szkoły brak windy oraz innych urządzeń pozwalających na pokonanie różnicy poziomów. Klatki schodowe posiadają jednostronną poręcz. Na korytarzach każdej kondygnacji znajdują się ławki z oparciem. Szerokość oraz wyposażenie ciągów komunikacyjnych nie stanowią barier dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na terenie szkoły brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu im. Piotra Włostowicaumożliwia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

Pliki do pobrania

Zobacz także: