Czerwone krasnoludki w zielonej trawie i logo szkoły na środku

Regulaminy konkursów

XI WROCŁAWSKI KONKURS „POŻERACZE KSIĄŻEK” – REGULAMIN

XI WROCŁAWSKI KONKURS „POŻERACZE KSIĄŻEK” – REGULAMIN

I. ORGANIZATOR I PATRONAT

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 107 we Wrocławiu z siedzibą przy ul. B. Prusa 64 we Wrocławiu, tel. (71) 798-68-37.
 2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i organizatorów akcji „Cały Wrocław czyta” oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

II. CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
 2. Promowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, innych istot, prawa, kształtują pozytywne wzorce zachowań, zawierają humor na dobrym poziomie, budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.
 3. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

III. ADRESACI I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Do Konkursu zaproszeni są uczniowie kl.4-8 ze szkół podstawowych z Wrocławia i województwa dolnośląskiego.
 2. Konkurs trwa od października 2019 do maja 2020 r.
 3. Organizatorzy w październiku przesyłają do szkół dwie listy lektur- dla uczniów klas 4-6 i 7-8.
 4. Placówki, które chcą wziąć udział w Konkursie, powinny do końca listopada wypełnić zgłoszenie i wysłać je pocztą elektroniczną na adres (załącznik nr1)
 5. Eliminacje szkolne odbywają się w macierzystych szkołach.
 6. Każda szkoła w wewnętrznych eliminacjach wybiera dwóch finalistów Konkursu. Należy dokonać jednego z trzech zgłoszeń:
 7. dwóch uczestników z klas 4-6, lub
 8. dwóch uczestników z klas 7-8, lub
 9. jednego uczestnika z klas 4-6 i jednego uczestnika z klas 7-8
 10. Nazwiska i imiona uczniów (z podaniem klasy i numeru szkoły, której są reprezentantami) należy przesłać pocztą elektroniczną do 30 kwietnia 2020 roku.
 11. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są dostarczyć oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące zgody na udział w konkursie, na publikację danych i przetwarzanie wizerunku (załącznik 2) w formie papierowej w dniu finału na ręce organizatorów. Brak oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem ucznia do udziału w finale Konkursu.
 12. Finał (bez dogrywki) odbędzie się 14 maja 2020 roku o godzinie 9.00 w Centrum Kreatywności TALENT, ul. Jedności Narodowej 117 we Wrocławiu.
 13. Finał polega na rozwiązaniu przez uczniów pisemnego testu składającego się z ok. 40 zadań zamkniętych i otwartych (krótkiej odpowiedzi, wielokrotnego wyboru, na dobieranie lub typu prawda/fałsz) dotyczących znajomości treści podanych lektur.
 14. W tym roku uczniowie klas 4-6 i 7-8 otrzymują inne testy, których treść jest związana z listą lektur dla odpowiedniej kategorii wiekowej. Czas pracy: 45 minut.
 15. Laureatami Konkursu „POŻERACZE KSIĄŻEK” zostają uczniowie, którzy zajęli 1, 2 i 3 miejsce w Konkursie.
 16. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie ogłoszona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 107 (w zakładce: konkursy) po 20.05.2020 r.

IV. LEKTURY

Dla klas 4-6

1. Ożogowska Hanna Głowa na tranzystorach

2. Szczygielski Marcin Czarownica piętro niżej

3. Maleszka Andrzej Magiczne drzewo.cz.7 Świat ogromnych

4. Przybylski Maciej Honor Lontrusa

5. Bahdaj Adam Uwaga, czarny parasol!

6. Riordan Rick Percy Jackson i bogowie olimpijscy cz.1 Złodziej pioruna

7. Paver Michelle Kroniki Pradawnego Mroku cz.3 Pożeracz dusz

8. Ohlsson Kristina Szklane dzieci cz.2 Srebrny chłopiec

9. Flanagan John Drużyna cz.5 Góra Skorpiona

10. Cameron W. Bruce Był sobie pies

Dla klas 7-8

1. Ryrych Katarzyna Jasne dni, ciemne dni

2. Szklarski Alfred Tajemnicza wyprawa Tomka

3. Ożogowska Hanna Głowa na tranzystorach

4. Ciwoniuk Barbara Ania

5. Stelmaszyk Agnieszka Kroniki Archeo. cz.2 Skarb Atlantów

6. Paver Michelle Kroniki Pradawnego Mroku cz.3 Pożeracz dusz

7. Riordan Rick Percy Jackson i bogowie olimpijscy cz.1 Złodziej pioruna

8. Christie Agata I nie było już nikogo

9. Collins Suzanne Igrzyska śmierci cz. 2. W pierścieniu ognia

10. Flanagan John Drużyna cz.5 Góra Skorpiona

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Prace uczniów sprawdzają organizatorzy Konkursu z SP 107.

3.Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), dla celów przeprowadzenia Konkursu, jego promocji oraz w związku z wydaniem nagrody.

4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do prac w ciągu tygodnia po ogłoszeniu wyników Konkursu w terminie uzgodnionym z organizatorami.

5. Wszelkich informacji na temat Konkursu organizatorzy udzielają telefonicznie pod numerem tel. SP 107: 71 798 68 37wew. 130 oraz elektronicznie :

Załącznik nr 1

WZÓR ZGŁOSZENIA SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

„POŻERACZE KSIĄŻEK”

NAZWA SZKOŁY
ADRES E- MAIL SZKOŁY
TELEFON DO SZKOŁY
NAZWISKO NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO KONKURS

ZAŁĄCZNIK 2 XI WROCŁAWSKIEGO REGULAMINU KONKURSU "POŻERACZE KSIĄŻEK"

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w XI Wrocławskim Konkursie „POŻERACZE KSIĄŻEK”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka:

………………………………………………………………………………………………................................................................

(imię i nazwisko)

................................................................................................................................................................... (nazwa szkoły)

w XI WROCŁAWSKIM KONKURSIE "POŻERACZE KSIĄŻEK"

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. B. Prusa 64, 50-319 Wrocław. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych w związku z Konkursem dostępne są w biurze podawczym oraz na http://www.sp107.wroclaw.pl/ jako załącznik nr 3 do Regulaminu. Konkursu.

..........................................................................

podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU"POŻERACZE KSIĄŻEK" i akceptuję jego postanowienia.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Zasadami przetwarzania danych w Konkursie (stanowiącymi załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu).

………………………………………………………

podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Ponadto:

ÿ Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Organizatorów Konkursu: http://www.sp107.wroclaw.pl/ wyników mojego dziecka uzyskanych w finale Konkursu w roku szkolnym 2019/2020

ÿ Wyrażam zgodę na opublikowanie jego fotograficznego wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej Organizatorów Konkursu: http://www.sp107.wroclaw.pl/.

*wybrane zgody zaznacz w kwadraciku

Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że możesz każdej chwili wycofać swoją zgodę, jednak przetwarzanie wizerunku mojego dziecka już dokonane przed jej cofnięciem będzie legalne.

.................................................................................

podpis rodzica (opiekuna prawnego)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU "POŻERACZE KSIĄŻEK"

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU „POŻERACZE KSIĄŻEK”

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy:w związku z organizacją XI Wrocławskiego Konkursu „Pożeracze Książek” (dalej: Konkurs).KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Wrocław i nazywamy się Szkoła Podstawowa nr 107 im. Piotra Włostowica, ul. Bolesława Prusa 64, 50-318 Wrocław (dalej: My lub Organizator).

Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

SKĄD MAMY DANE OSOBOWE?

Dane uczestnika pozyskujemy od placówki, która zgłasza go do nas jako finalistę wyłonionego na etapie szkolnym.

Dane rodzica pozyskujemy, otrzymując jego zgodę na udział dziecka w Konkursie.

Dane nauczyciela otrzymujemy od placówki zgłaszającej się do udziału w Konkursie.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Otrzymane dane przetwarzamy w celu organizacji Konkursu, ogłoszenia jego wyników oraz publikacji wizerunku finalistów.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane uczestnika przetwarzamy w następującym zakresie: imię i nazwisko, klasa (oddział), szkoła macierzysta, wizerunek.

Dane rodzica przetwarzamy w zakresie imienia, nazwiska oraz podpisu.

Dane nauczyciela przetwarzamy w zakresie jego imienia i nazwiska oraz szkoły macierzystej.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE?

Dane osobowe uczestnika, rodzica i opiekuna artystycznego przetwarzamy w oparciu o interes publiczny i wykonywanie władzy publicznej – gdzie mamy prawo i obowiązek działać na rzecz lokalnej społeczności, w tym przypadku poprzez stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów. Podanie danych jest obowiązkowe w celu przeprowadzenia konkursu.

Wizerunek uczestnika przetwarzamy w oparciu o zgodę wyrażoną przez jego rodzica (opiekuna prawnego).

JAKIE ZGODY ZBIERAMY?

W związku z tym, że chcielibyśmy udokumentować przebieg Konkursu i uwiecznić finalistów, od rodziców (opiekunów prawnych) uczestników zbieramy zgody na opublikowanie wizerunku ich dzieci.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do organizacji Konkursu, ogłoszenia jego wyników i publikacji zdjęć z jego przebiegu, a po tym okresie dane te będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych, jednak nie dłużej niż
5 lat.

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

Nie przekazujemy danych żadnym podmiotom komercyjnym na własność. Powinieneś jednak wiedzieć, że dane udostępniamy:

 1. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
 2. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
 3. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
 4. innym podmiotom wspierającym nas w ramach bieżącej działalności, na podstawie wiążących nas umów.

Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu danych:

 1. Reguła adekwatności

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły.

 1. Reguła transparentności

Powinieneś mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Twoimi danymi (lub danymi Twojego dziecka). Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Tobie pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas danych jest jej przejawem.

 1. Reguła prawidłowości

Staramy się, aby dane w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe (lub dane Twojego dziecka) nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami bezpośrednio lub pod adresem mailowym inspektor@coreconsulting.pl, lub pisząc na adres CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

 1. Reguła integralności i poufności

Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą danych.

 1. Reguła rozliczalności

Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych (lub na danych Twojego dziecka).

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie
z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie (lub Twoim dziecku), i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

 1. Prawo do poprawiania danych

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych (lub danych Twojego dziecka), masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, przychylimy się do Twojego żądania.

 1. Prawo do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe (lub dane Twojego dziecka). Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania danych (np. toczące się postępowanie administracyjne, obowiązek zapewnienia edukacji). W każdym przypadku jednak usuniemy dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane (lub dane Twojego dziecka), które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej jednostce.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie ustosunkujemy się do danego zagadnienia.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych (lub danych Twojego dziecka) to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU "POŻERACZE KSIĄŻEK"

(regulacja zasad przekazywania danych uczestników pomiędzy placówkami)

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ

XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU „POŻERACZE KSIĄŻEK”

 1. Niniejszy dokument stanowi „inny instrument prawny” w rozumieniu art. 28 ust. 3 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), na podstawie którego Organizator powierza placówce, z której wywodzi się uczestnik, który dostał się do finału Konkursu, przetwarzanie danych osobowych tego uczestnika. Placówka oświatowa poprzez przystąpienie do Konkursu, zgodniez jego Regulaminem, akceptuje Zasady przetwarzania danych osobowych wyrażone w niniejszym dokumencie.
 2. Placówka przed przekazaniem danych osobowych uczestnika do Organizatora zobowiązana jest zapewnić wypełnienie i podpisanie przez przedstawiciela ustawowego uczestnika – formularza zgody na udział w konkursie. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.
 3. Formularz, o którym mowa w pkt 2 powyżej, dla swojej ważności wymaga zadrukowania na dwóch stronach jednej kartki papieru oraz wyrażenia zgody co najmniej na udział uczestnika w Konkursie. Brak tej zgody uniemożliwi Organizatorowi uwzględnienie uczestnika w dalszych etapach Konkursu. Zgoda na wykorzystanie wizerunku ma charakter dobrowolny i jej wyrażenie lub brak nie ma wpływu na udział w Konkursie.
 4. Prawidłowo wydrukowany, wypełniony i podpisany formularz placówka przekazuje Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem uczestników do II etapu Konkursu.
 5. Do czasu przekazania wypełnionych formularzy Organizatorowi placówka zobowiązana jest zapewnić ich poufność, integralność oraz bezpieczeństwo, zgodnie z przyjętymi u siebie zabezpieczeniami (nie mniejszymi jednak niż szafa/szuflada zamykana na klucz), do której dostęp mają wyłącznie osoby upoważnione (uwaga! Dotyczy wyłącznie już wypełnionych formularzy – o dane osobowe uczestników – a przed ich przesłaniem do Organizatora).
 6. W zakresie zbierania danych na potrzeby formularza placówka nie jest upoważniona do korzystania z zewnętrznych podwykonawców.
 7. W przypadku zwrócenia się przez uczestnika bezpośrednio do placówki z wnioskiem dotyczącym ochrony jego danych osobowych w związku z Konkursem, placówka przekaże treść takiego wniosku mailem na adres inspektor@coreconsulting.pl
 8. W przypadku wystąpienia w placówce incydentu, który wiąże się z ryzykiem dla danych osobowych zawartych na wypełnionych formularzach, placówka niezwłocznie zawiadamia o takiej okoliczności Organizatora na adres inspektor@coreconsulting.pl
 9. Po zakończeniu Konkursu placówka zobowiązana jest zniszczyć wszelkie posiadane przez siebie kserokopie formularzy zgody na udział w Konkursie oraz zgody na wykorzystanie wizerunku. Nie dotyczy to pozostałej dokumentacji związanej z Konkursem.
 10. W trakcie realizacji Konkursu placówka zobowiązana jest współdziałać z Organizatorem w obszarze przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz, w razie potrzeby, jest zobowiązana poddać się audytowi w obszarze spełnienia przez nią warunków opisanych w niniejszym dokumencie (art. 28 ust. 3 lit. h) RODO).
 11. Dla usunięcia wątpliwości wskazuje się, że w I etapie Konkursu, który stanowi etap szkolny, Organizator nie ma i nie powinien mieć dostępu do danych osobowych wszystkich Uczestników. W tym zakresie placówka pozostaje wyłącznym administratorem danych osobowych Uczestników.

26 października 2019 | Powrót do spisu wiadomości